Begreber til sproglig analyse

Standard og variation

Man kan anskue en given sprogbrug i forhold til to poler:

Standard Variation
Norm Afvigelse
Konvention Brud
Typepræg Særpræg
Forventet sprog Påfaldende forhold

meddelelsessituation-medie.png

Meddelelsessituationen

Se sproget i sammenhæng med den konkrete kommunikationssituation, da den vil sætte sit præg på sproget:

 • Hvad er afsenderens hensigt?
 • Hvilken effekt har mediet på meddelelsens udformning?
 • På hvilke måder har afsenderen taget højde for modtagerens forudsætninger?
 • osv.

Genre

De sproglige virkemidler i en tekst korresponderer med tekstens genre.
Derfor starter vi med at spørge:
Hvilken genre tilhører teksten?
Med en genre følger nogle forventninger til den sproglige udfoldelse:
Er sproget i teksten i overensstemmelse med genreforventningerne, eller hvordan adskiller det sig?

Hvad præges teksten overordnet af?

Anonymt sprog Personligt sprog, kreativitet
Neutralitet Subjektivitet, humor, ironi, parodi
Saglighed Emotivt, farvet sprog, positiv/negativ ladning
Logos Etos, patos
Bogstaveligt sprog Billedsprog, ordspil
Denotation Konnotation
Upåfaldende sprog Figurer (gentagelser, modsætninger)
Alment ordvalg Effektsøgende ordvalg (på spidsen, på hovedet)
Gængs tegnsætning Effektsøgende tegnsætning
Typografisk homogenitet Emfase (kursivering, majuskler, parenteser)
Naturlighed Påtaget sprog
Signal Støj, lir

Rytme og engagement

 • Hvordan er energien i teksten? Er der mange opremsninger og korte sætninger? Eller er rytmen rolig og glidende?
 • Er tekstens tone ironisk, sentimental, aggressiv, neutral eller andet?

Interaktion med læseren

 • Er der dialogiske elementer i form af retoriske spørgsmål (spørgsmål, der hænger i luften eller besvares af afsenderen), udråb (”Ak, hvor forandret!”), læserhenvendelser (”I Kina, ved du jo nok, er kejseren en kineser (…)”) eller er teksten monologisk?

Ordvalg og stil

 • Hvilke semantiske skemaer dominerer? Og hvilke paralleller/modsætninger danner de?
 • Er ordvalget overvejende neutralt, positivt eller negativt ladet?
 • Hvilken sproglig stil er der tale om? Er det hverdagssprog, evt. med talesprogstræk og slangudtryk, eller er sproget formelt, højtideligt eller abstrakt?
 • Stilens nulpunkt (= sammenligningsgrundlaget for stilistisk afvigelse) er karakteriseret ved:
  • overvægt af prototypiske ord (rød ≠ lyslilla)
  • overvægt af basisniveuord (hus ≠ murerestervilla)
  • mangel på særlige kendetegn (dvs. overraskelser) i forhold til ordvalg og sætningsstruktur

Billedsprog og stilfigurer

 • Er der metaforik – metaforer, besjælinger, personifikationer, metonymier eller symboler i teksten?
 • Er der iøjnefaldende gentagelser eller varierede gentagelser?
 • Er der iøjnefaldende paralleller eller kontraster?
 • Er der iøjnefaldende overdrivelser eller underdrivelser?

Sætningsbygning og kohæsion

 • Hvad kan vi overordnet sige om tekstens kohærens og kohæsion?
 • Er der lange perioder med underordnede ledsætninger, hypotakse, eller mange sideordnede sætninger, paratakse?
 • Er sætningerne typisk koblet sammen (med konjunktioner eller adverbialer), eller overlades sætningskoblingen til læseren?
 • Er sætningsstrukturen varieret eller monoton (forvægt og bagvægt)?
 • NB: Se også siderne om tekstlingvistiske begreber og om sætningsanalyse

Hvad kan man udlæse af sproget om forholdet mellem afsender og modtager?

Eksplicitering, forklaringer Implicit information, underforståethed
Offentligt sprog Privat sprog
Formelt sprog Uformelt sprog
Normal stil Høj stil, lav stil
Bred modtagergruppe Smal modtagergruppe, evt. personlig
Almen forståelighed Indforståethed
Øjenhøjde Forældrestemme/barnestemme
Simpelt sprog Komplekst sprog
Analytisk/udfoldet sprog, simple led Syntetisk/komprimeret sprog, komplekse led, verbalsubstantiver
Paratakse/sideordning Hypotakse/underordning, indskud
Bagvægt Forvægt
Højfrekvente ord Lavfrekvente ord, fremmedord
Konkret sprog Abstrakt sprog, fx passivkonstruktioner
Normalt lix-niveau Lavt eller højt lixtal
Tilgængelighed Utilgængelighed (kompleksitet, indforståethed, lingo)

Note: Lix = læsbarhedsindeks, et (upålideligt, men almindeligt anvendt) mål for en teksts sværhedsgrad. (Læs mere på http://da.wikipedia.org/wiki/LIX)Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License