Skrivehandlinger i de engelske eksamensopgaver

Write an essay in which you analyse and interpret …

I de engelske opgaver vil du blive bedt om at udføre en eller flere af følgende skrivehandlinger:

To analyse
Skrivehandlingen analyse (analysere) består i at undersøge teksten nærmere: dens bestanddele, virkemidler, temaer osv.
m
To interpret
Skrivehandlingen interpret (fortolke) består i at forklare, hvordan de enkelte bestanddele skal forstås i tekstens sammenhæng og dermed at klarlægge tekstens budskab.
m
To account for
Skrivehandlingen account for (redegøre for) består i at formidle — loyalt og neutralt — hovedsynspunkter i materialet: Hvem siger hvad om hvilket emne? Husk at bruge distancemarkører!
m
To give an outline of
Skrivehandlingen give an outline of (give et sammendrag af, sammendrage) består i at man giver et summary af en eller flere tekster med fokus på teksternes synspunkter vedrørende opgavens emne, idet man holder synspunkterne op mod hinanden. Et outline kan struktureres efter teksterne (tekst A siger …, tekst B siger …, tekst C siger …), eller efter emnet (tekst A og tekst B er enige om at …, mens tekst C mener). Husk at bruge distancemarkører!
m
To characterise
Skrivehandlingen characterise (karakterisere) består i at samle de karakteristiske træk for en person, en tekst, en skrivestil, et emne, osv, sammen.
m
To comment on
Skrivehandlingen comment on (kommentere) består i at tage materialets oplysninger op til overvejelse, fx ved at diskutere tekstens påstande eller ved at perspektivere til andre tekster eller sammenhænge.
m
To discuss
Skrivehandlingen discuss (diskutere) består i at fremdrage holdninger til et emne. Emnet vil fremgå af opgaveformuleringen. En diskussion sammenstiller forskellige og ofte modsatrettede synspunkter med argumentation for disse, og den kan afsluttes med argumenteret personlig stillingtagen.

To write an essay
I engelskfaglig sammenhæng er et essay en analyserende artikel med strukturen:
indledning — hoveddel — afslutning.
Indledningen skal føre læseren ind til emnet
Hoveddelen skal behandle emnet; den opdeles ofte i tre underafsnit
Afrundingen skal lukke og slukke
Læs mere om essayet i artiklerne om de forskellige eksamensopgavers Delprøve 2


Hvordan adskiller et essay i engelsk sig fra et i dansk?

I engelsk er et essay en ganske anden ting end i dansk. (Derfor er forskellen nu blevet understreget i opgaverne ved at du i opgaverne fra og med 2014 bliver bedt om at skrive et analytical essay).
I engelsk er essayet/det analytiske essay afgørende forskelligt fra essayet i dansk på følgende punkter:

  • Det er ikke interesseret i dine personlige tanker og overvejelser om emnet
  • Det har en lukket slutning – det bevæger sig altså frem mod en konklusion
  • Teksten er hele tiden i centrum – du skal altså ikke bevæge dig fra analysen af teksten over i betragtninger over dens emne, men afslutte essayet ved at afrunde din analyse og fortolkning.


Hvad er en distancemarkør?

En distancemarkør (redegørelsesmarkør) er et ord eller en vending der tydeliggør at det der siges nu, eller lige er blevet sagt, ikke er udtryk for din mening, men stammer fra teksten.
Typiske eksempler kunne være:

  • 'Mary Jenkins says that …'
  • 'The author claims that …'
  • 'According to MJ, school is …'

De er vigtige i alle former for redegørelse, analyse og diskussion.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License