Opgavernes hovedpunkter

Til hver af opgavegenrerne hører der et antal skrivehandlinger og analysegreb, hvoraf nogle er specifikke for genren, mens andre er fælles. Her får du en oversigt i punktform.


1. Den litterære artikel

Den litterære artikels opbygning kan anskueliggøres i skemaform:

AFSNIT INDHOLD OMFANG
Indledning Skriv dig ind på emnet og præsenter teksten, så både du og læseren kommer i gang — og i samme retning!
Præsentation af teksten
1/4-1/2 side
Analyse Danskfaglig analyse, dvs. med anvendelse af faglige begreber. Analysen skal udfolde den vinkling som indledningen har lagt, og det fokus som selve opgaveteksten har formuleret.
Husk at dokumentere i form af tekstnedslag (henvisninger/citater).
1 1/2-2 1/2 side
Fortolkning Her præsenterer du dit samlede bud på en forståelse af teksten med udgangspunkt i din analyse.
Husk at du skal dække opgaveformuleringens krav til analysen (dvs. dens analytiske fokus).
1/2-3/4 side
Perspektivering Perspektiver i overensstemmelse med opgaveformuleringen, dvs. fx til genre eller periode. 1-1 1/2 side
Afrunding Du skal i mål, og det skal læseren også. Rund artiklen af i forhold til indledningen og det oplæg du gav der. Afrundingen kan evt. være en del af perspektiveringsafsnittet. 1/4 side


Om omfanget: du forventes at skrive minimum 3 1/2 side. Angivelserne herover ved de enkelte afsnit er selvfølgelig bare vejledende — men alligevel en god indikator på hvor du skal forberede dig på at lægge vægten.


2. Kronikken

Kronikkens opbygning kan anskueliggøres i skemaform:

AFSNIT INDHOLD OMFANG
Indledning Skriv dig ind på emnet og præsenter teksten, så både du og læseren kommer i gang — og i samme retning! 1/4-1/2 side
Redegørelse NB: referat ≠ redegørelse (se under skrivehandlinger).
Gør kort rede for hvad skribenten mener — hvad er de centrale synspunkter?
1/4-3/4 side
Karakteristik Karateriser hvordan synspunkterne fremføres. Udvælg de mest karakteristiske virkemidler i teksten. Giv eksempler og husk at bruge danskfaglige begreber.
Analyse af hovedargumentet/-erne med påstand, belæg, osv (se under argumentation).
1-2 sider
Diskussion Præsentation og afvejning af forskellige synspunkter (se under skrivehandlinger). Diskuter emnet med udgangspunkt i tekstens synspunkter. Inddrag andre(s) synspunkter og tilfør gerne relevant viden om emnet.
HUSK at diskussionen ikke handler om hvad du synes, men om at få belyst emnet fra flere sider!
1-1 1/2 side
Afrunding Du skal i mål, og det skal læseren også. Rund kronikken af i forhold til indledningen og det oplæg du gav der. Her må du gerne tage stilling, også til diskussionen i forrige afsnit. 1/4 side


Om omfanget: du forventes at skrive minimum 3 1/2 side. Angivelserne herover ved de enkelte afsnit er selvfølgelig bare vejledende — men alligevel en god indikator på hvor du skal forberede dig på at lægge vægten.

— Når du skal karakterisere argumentationen …

Kataloget herunder er på ingen måde udtømmende, men brug det som et godt bud på hvad du i hvert fald bør kigge efter.

 • Appelformer
  • Logos
  • Pathos
  • Ethos
 • Argumentationsanalyse
  • Påstand
  • Belæg
  • Hjemmel
  • Rygdækning
  • Styrkemarkør
  • Gendrivelse
 • Virkemidler
  • Gentagelser
  • Sætningsopbygning
  • Ordvalg og stilleje
   • Fremmedord/fagudtryk
   • Slang/talesprog
  • Billedsprog
  • Ironi/humor
  • Generaliseringer
  • Subjektivitet/objektivitet
  • Modsætninger
  • Perspektiverende sammenligninger

— Når du skal diskutere …

Diskussionen er både en viderebearbejdning af teksten og en udvidelse af din egen kroniks fokus.

For at komme videre kan du stille spørgsmål som disse:

 • Hvilke grundlæggende standpunkter er der i teksten?
 • Hvordan kan man argumentere imod skribentens synspunkter?
 • Hvordan ville man se på emnet med en helt anden baggrund?
 • Findes der en god historisk vinkel på emnet?
 • Hvad mener jeg selv om det?

Lav eventuelt et (hurtigt: 5 minutter) mindmap over mulige vinkler.

Arranger dine punkter til diskussionen i en logisk struktur, så du får sammenhæng i afsnittet.


3. Essayet

Essayets opbygning kan anskueliggøres i skemaform:

AFSNIT INDHOLD OMFANG
Indledning Skriv dig ind på emnet og præsenter teksten, så både du og læseren kommer i gang — og i samme retning!|
Åbningen bør være undrende, åben, undersøgende, sprogligt interessant — dvs. essayistisk
1/4-1/2 side
Hovedafsnit
huskeliste
Beskriv hovedemnet fra 3-5 vinkler:
- Sørg for at præsentere og indarbejdet teskten fra opgave
- Indarbejd både abstrakte og konkrete sekvenser, dvs. både eksempler og refleksioner
- Hold dig på måtten/til emnet!
- Sørg for gode overgange.
- Besvar (eller reflekter i det mindste) over alle de spørgsmål du stiller. Og omvendt: stil kun spørgsmål du kan besvare eller reflektere over.
- Sørg for variation i eksemplerne.
- Inddrag danskfaglig viden (og terminologi).
- Kontroller at du har besvaret opgaven.
2-3 sider
Afrunding Du skal i mål, og det skal læseren også. Rund essayet af i forhold til indledningen og det oplæg du gav der. 1/4 side

Baseret på Bødtcher-Hansen og Mose: Skriftlig eksamen i dansk (stx)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License