Engelsk eksamensopgave, stx B, delprøve 2

Denne artikels indhold er for hovedpartens vedkommende identisk med hvad der står om emnet på Octavius, men her er supplerende stof som ikke findes på skolens skriveportal, og der kan løbende komme nyt stof til som skal prøves af her inden det finder vej til Octavius.


Læs også:

Anvisningerne her er kun vejledende, og du er selvfølgelig frit stillet til at gøre det anderledes. Men følger du anvisningerne, får du en god, gennemprøvet struktur i din besvarelse, og de enkelte afsnit får et passende omfang i forhold til hinanden

Delprøve 2 på B-niveau lader dig vælge mellem to temmelig forskellige opgaver:

 • I A-opgaven arbejder du med tre ikke-fiktionstekster omkring et fælles emne; besvarelsen skal være tredelt, og ikke et sammenhængende essay.
 • I B-opgaven skriver du en analyse og en fortolkning af en litterær tekst; besvarelsen er et traditionelt engelsk essy (som du kan sammenligne med den litterære artikel i dansk).


A-opgaven

Opgavebesvarelsen og dens opbygning

 • Opgavens formål er at skrive et paper som besvarer tre afgrænsede delopgaver — ikke at skrive et essay.
 • Du skal arbejde med tre tekster på forskellige taksonomiske niveauer.
 • Dit engelskfaglige arbejde består altså i at redegøre, analysere, fortolke, kommentere og formidle. (Læs om skrivehandlinger her)
 • Modtageren er en læser der er interesseret i emnet, og som ikke har brug for referater af teksterne.


Sådan gør du

do.jpg
 • Skriv 700-1000 ord. Færre er for lidt, og du har sjældent grund til at skrive flere. Hvis du har skrevet mere og har tid tilovers, så brug den til at skære ned og stramme op.
 • Besvar de tre spørgsmål hver for sig i tre hovedafsnit med hvert sin overskrift — skriv dem ikke sammen til et sammenhængende essay! Men hvert hovedafsnit har karakter af et mini-essay, dvs. det skal være sammenhængende og have en begyndelse og en slutning.
 • Byg hovedafsnittene op efter denne skabelon:
  • Indledning: præsenter din tekst med kildeoplysninger, og forklar hvad du vil bruge den til
  • Hoveddel: præsenter dine resultater og dokumenter dem ved hjælp af citater fra teksten.
  • Afslutning: saml op og rund af.
 • Brug fokussætninger (topic sentences - se Læs også), en i hvert underafsnit, og formuler dine pointer i dit eget sprog.
 • Dokumenter dine analyseresultater med citater, men vælg dem omhyggeligt: sørg for kun at vælge væsentlige citater, som kan underbygge dine pointer!
 • Konkluder undervejs, og brug forbinderord til at holde sammen på teksten.
dont.jpg
 • Skriv ikke et sammenhængende essay
 • Skriv ikke et referat hvis du ikke bliver bedt om det
 • Brug ikke for mange citater — det må ikke blive til en citatmosaik


Hvad vil det sige at skrive et paper?

Du skal være helt klar over hvad de skrivehandlinger som indgår i spørgsmålene, indebærer. Ordene outline, charcterise og discuss har helt præcise betydninger i engelskfaglig sammenhæng.

At du skal skrive et paper i A-opgaven, betyder at du

 • ikke behøver at skrive en samlet indledning; men det kan måske være en god ide for dit eget overbliks skyld at gøre det — i så fald skal du gøre det kort (se eksemplet nedenfor)
 • ikke behøver at skrive en samlet afslutning (men kommer tæt på som afslutning på diskussionen)
 • skal forholde dig objektivt redegørende, analyserende og diskuterende til tekstmaterialet


Titel

I opgaveteksten forklares altid hvilket fokus teksterne er samlet om, fx foreign language learning eller English speling. Brug det i titlen, som fx

 • A Paper on Foreing Language Learning
 • A Paper on English Spelling


Indledning

Som nævnt ovenfor skal du ikke nødvendigvis skrive en samlet indledning til dit paper. Muligvis vil det være en hjælp for dig alligevel at gøre det, da det vil tvinge dig til at formulere opgavens fokus for dig selv — og som udgangspunkt er det altid rarest at skrive sig ind til sit stof.
Hvis du skriver en indledning, så gør det kort! Hold dig inden for 3-5 linjer.
Tænk eventuelt på indledningen som manchetten i en avisartikel: den skal lede læseren på sporet og vække appetitten.

Eksempel på indledning til A Paper on Foreign Language Learning


Delopgaverne

Giv delopgaverne overskrifter efter "pindene" i opgave, fx::

 1. An Outline of …
 2. How Does NN Argue …?/A Characterization of Tone and Style in …
 3. A Discussion of …

I delopgave 1 skal du fx gøre rede fx for synspunkter i en eller flere af teksterne, eller for en sag som den fremstilles. Her skal du:

 • huske at flette ind (med titel og forfatter) hvilken tekst du arbejder med
 • gøre rede for hvert af de forskellige synspunkter der gives udtryk for i teksten/teksterne
 • finde og bruge citater der afspejler de centrale pointer, og angive eventuelle kilder, fx undersøgelser, som citeres

Du bør bruge diskursmarkører der angiver at det ikke handler om dine egne synspunkter og som fremhæver ligheder og forskelle, fx

 • according to the author, Mrs X writes, XY explains
 • similarly, likewise, in much the same manner
 • on the other hand, on the contrary, however, nevertheless

I delopgave 2 skal du foretage et analytisk greb, fx karakterisere tone og stil, eller analysere en argumentation. Også her skal du dokumentere dine udsagn ved hjælp af (nogle få, men velvalgte) citater, og sprogligt skal du bruge diskursmarkører til at vise hvornår du taler, og hvornår forfatteren gør det.
Det er vigtigt at gøre sig klart at målet med opgaven ikke er at finde et par eksempler på fx billedsprog, belæg eller pathos — målet er at give en sammenhængende karakteristik ud fra nogle velvalgte, repræsentative eksempler. Du skal altså finde de bedste eksempler, og med dem som dokumentation sige noget overordnet om teksten.

I delopgave 3 skal du diskutere det emne der har dannet rød tråd i teksterne. Husk at en diskussion ikke handler om at fremlægge din mening, men om at belyse emnet fra flere sider. Brug synspunkterne fra teksterne i diskussionen, og tag det udgangspunkt som opgaven kræver (hvilket oftest vil sige i en af teksterne).
Du skal ikke kaste dig ud i en redegørelse eller en analyse. Find hovedsynspunktet i den anviste tekst, og tag udgangspunkt i det. Hvis teksten fx handler om et forbud mod at udføre plastisk kirurgi på teenagere, og om forskellige holdninger til det, kan du fx starte din diskussion med et retorisk sprøgsmål:
Now, is it really such a good idea to ban plastic surgery on teenagers as they seem to believe in Australia? In [article], pros and cons are mentioned, e.g., but what about …? How would that …? In Denmark, most people would …, but many teenagers would probably think … If you really …
Og husk at runde diskussionen af. Det skal aldrig se ud som om strømmen gik, eller du faldt ned fra stolen — rund af, så man kan se at du er færdig.

Her bør du bruge diskursmarkører til at strukturere diskussionen, som fx

 • Strukturerende: first, second, third,next, finally, lastly
 • Tilføjende:moreover, in addition, furthermore, besides, equally, similarly
 • 
Forklarende:for example, for instance, e.g., in other words, however, nonetheless, nevertheless, in contrast, on the other hand
 • Opsamlende:so, therefore, as a result, because, thus
 • 
Argumenterende:but, on the contrary, however, nevertheless, on the one hand…on the other hand, in spite of

Uddybende om delopgaverne


B-opgaven

Opgavebesvarelsen og dens opbygning

 • Opgavens formål er at skrive et essay, hvilket i faget engelsk vil sige en analyserende artikel, hvori du præsenterer en analyse af teksten.
 • Til hjælp for analysen får du ca. 4 fokuspunkter som du skal komme omkring.
 • Dit engelskfaglige arbejde består altså i at analysere, fortolke, kommentere og formidle. ((Læs om skrivehandlinger her)
 • Modtageren er en læser der er bekendt med den tekst du skriver om, og som derfor ikke har brug for et referat af den.

Byg dit essay op over denne model:

BESTANDDELE INDHOLD OMFANG
Indledning Præsentation, overgang 1/8
Hoveddel Separate afsnit med hvert sit underemne 6/8
Afslutning Opsamling, konklusion, perspektivering 1/8

Det er afgørende at dit essay kommer til at fremstå som en sammenhængende skriftlig fremstilling. Så undgå afsnitsoverskrifter og punktopstillinger — men del selvfølgelig ind i afsnit.

Sådan gør du

 • Skriv 700-1000 ord. Færre er for lidt, og du har sjældent grund til at skrive flere. Hvis du har skrevet mere og har tid tilovers, så brug den til at skære ned og stramme op.
 • Skriv analysetekstens titel og forfatter ind i titlen på essayet
 • Skriv fem hovedafsnit: (the five paragraph essay)
  • indledning — bevæg dig fra emnet ind til teksten
  • hoveddel, 1 — præsentér teksten (men undgå et referat!)
  • hoveddel, 2 — analysér teksten, og husk fokuspunkterne
  • hoveddel, 3 — saml analysen op i en fortolkning
  • afslutning — følg læseren til dørs
 • Brug fokussætninger (topic sentences), en i hvert underafsnit, og underbyg de vigtigste pointer ved hjælp af citater fra opgavematerialet. Konkludér undervejs, og brug diskursmarkører til at holde sammen på teksten

Titel

Skriv analysetekstens titel og forfatter ind i titlen på dit essay:

 • An Essay on Genevieve Scott's Short Story "Ernie Breaks"
 • An Essay on "Ernie Breaks" by Genevieve Scott

Husk anførselstegn omkring titlen, og husk stort begyndelsesbogstav på alle vigtige ord.


Indledning

Gør dig fortjent til at blive læst! Fang læserens opmærksomhed og antyd hvad essayet kommer til at handle om. På den måde styrker du også strukturen og opmærksomheden hos dig selv.

do.jpg
 • Skriv gerne en tragtindledning
  • Tag udgangspunkt i en almen erfaring
  • Tag udgangspunkt i et citat fra teksten
  • Start med et retorisk spørgsmål
  • …?

dont.jpg
 • Opgaven handler ikke om dig! Undgå fokus på dig selv:
  • Undgå at referere til dig selv og dine egne meninger
  • Undgå metasprog, dvs. henvisninger til skriveprocessen. Du skal fx ikke skrive om at du sidder og skriver nu fordi du har fået til opgave at …

Eksempler på indledninger


Hoveddel

do.jpg
 • Brug nogle af følgende forbinderord (diskursmarkører):
  • Strukturerende: first, second, third,next, finally, lastly
  • Tilføjende: moreover, in addition,furthermore, besides, equally, similarly
  • Forklarende: for example, for instance, e.g., in other words, however, nonetheless, nevertheless, in contrast, on the other hand
  • Opsamlende: so, therefore, as a result, because, thus
  • Argumenterende: but, on the contrary, however, nevertheless, on the one hand…on the other hand, in spite of, despite
 • Dan overgange mellem afsnittene, fx ved at gentage ord eller fraser

dont.jpg
 • Undgå at referere teksten/teksterne (medmindre du skulle blive bedt om at gøre det, naturligvis, men det sker næppe).
 • Undgå punktopstillinger! Skriv sammenhængende: begyndelse — emnebehandling — slutning.

Eksempel på gentagelse


Afslutning

I afslutningen skal du "følge læseren ud": du skal forbinde analysens resultat med din indledning. Hvis du har skrevet en tragtindleding, så vend tragten om her, så du bevæger dig fra teksten ud i det generelle som du startede i.

Skrivehandinger:

 • account for
 • analyze
 • comment
 • discuss

Eksempler på afslutninger

do.jpg

Du kan fx bruge nogle af følgende diskursmarkører til at skabe struktur i din afslutning:

 • therefore
 • to sum up
 • to summarize
 • in conclusion
 • in short
 • thus
 • consequently
 • in brief
 • as a result


dont.jpg
 • Undgå eksempler fra dit eget liv (eller nogen du kender)


Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License