Engelsk eksamensopgave, stx A, med internetadgang, delprøve 2

Denne artikels indhold er for hovedpartens vedkommende identisk med hvad der står om emnet på Octavius, men her er supplerende stof som ikke findes på skolens skriveportal, og der kan løbende komme nyt stof til som skal prøves af her inden det finder vej til Octavius.


Læs også:

Anvisningerne her er selvfølgelig kun vejledende, og du er frit stillet til at gøre det anderledes. Men følger du anvisningerne, får du en god, gennemprøvet struktur i din besvarelse, og de enkelte afsnit får et passende omfang i forhold til hinanden.

Om opgavebesvarelsen og dens opbygning

 • Opgavens formål er at skrive et analytical essay hvori du præsenterer en analyse af teksten, oftest med et eller to fokuspunkter. Dit engelskfaglige arbejde består altså i at analysere, fortolke og formidle.
 • Modtageren er en læser der er bekendt med den tekst du skriver om
 • Struktur ‒ byg dit essay op over denne model:
BESTANDDELE INDHOLD OMFANG
Indledning Præsentation, overgang 1/8
Hoveddel Separate afsnit med hvert sit underemne 6/8
Afslutning Opsamling, konklusion, perspektivering 1/8

Det er afgørende at dit essay kommer til at fremstå som en sammenhængende skriftlig fremstilling. Så undgå afsnitsoverskrifter og punktopstillinger — men del selvfølgelig ind i afsnit.


Sådan gør du

do.jpg
 • Skriv 800-1200 ord. Færre er for lidt, og du har sjældent grund til at skrive flere. Hvis du har skrevet mere og har tid tilovers, så brug den til at skære ned og stramme op.
 • Skriv fem hovedafsnit: (the five paragraph essay)
  • indledning
  • hoveddel, 1 — det kunne handle om hovedteksten
  • hoveddel, 2 — det kunne være en overledning til diskussionsafsnittet, fx via en behandling af ekstramaterialet
  • hoveddel, 3 — det kunne være diskussionsafsnittet
  • afslutning
 • Brug fokussætninger (topic sentences), en i hvert underafsnit, og underbyg de vigtigste pointer ved hjælp af citater fra opgavematerialet. Konkludér undervejs, og brug diskursmarkører til at holde sammen på teksten.


Titel

Titlen skaber det første indtryk hos læseren. En sjusket udført eller ligegyldig titel stemmer forventningerne lavt, så gør dig umage med den.

do.jpg
 • Skriv analysetekstens titel og forfatter ind i titlen på essayet, fx (husk anførselstegn!)
  • An Essay on Edgar Allan Poe’s Short Story “The Tell-Tale Heart”
  • An Essay on “The Tell-Tale Heart” by Edgar Allan Poe

dont.jpg
 • Undgå stave- og sjuskefejl!


Indledning

Gør dig fortjent til at blive læst! Fang læserens opmærksomhed og antyd hvad essayet kommer til at handle om. På den måde styrker du også strukturen og opmærksomheden hos dig selv.

do.jpg
 • Skriv gerne en tragtindledning
  • Tag udgangspunkt i en almen erfaring
  • Tag udgangspunkt i et citat fra teksten
  • Start med et retorisk spørgsmål
  • …?

dont.jpg
 • Opgaven handler ikke om dig! Undgå fokus på dig selv:
  • Undgå at referere til dig selv og dine egne meninger
  • Undgå metasprog, dvs. henvisninger til skriveprocessen. Du skal fx ikke skrive om at du sidder og skriver nu fordi du har fået til opgave at …

Eksempler på indledningerHoveddel

Assignment A

I opgave A skal du foretage en litterær analyse og fortolkning. Materialet vil typisk være en novelle. Du kan sammenligne opgaven med den litterære artikel i eksamensopgaven i dansk.
Det betyder at du får brug for disse Skrivehandinger:

 • analyse
 • interpret

— og at du skal kunne foretage de almindelige analysegreb på teksten, dvs. identificere og kommentere sådan noget som fx:

 • setting
 • plot
 • conflict
 • characters
 • narration
 • tone
 • point of view
 • irony
 • theme(s)

Du har ubegrænset adgang til internettet, og kan benytte viden og materiale herfra; fx kan du jo slå forfatteren op og se om det giver en nøgle til forståelsen, og de kan slå analysekategorierne op og blive endnu klogere på dem. Du skal huske at angive dine kilder.

Assignment B

I opgave B skal du foretage foretage en redegørelse, en analyse og en kommentar eller en diskussion. Herudover skal du anvende stof du selv finder frem. Redegørelsen vil typisk handle om et fænomen eller et emne i den offentlige debat, og analysen vil typisk være en argumentationsanalyse eller en retorisk analyse. Materialet vil typisk være en opinion article, suppleret med et mediemateriale, fx en lydfil eller et videoklip. Du kan sammenligne opgaven med kronikken i eksamensopgaven i dansk.
Du har ubegrænset adgang til internettet, og skal — som en del af opgaven — benytte materiale og viden herfra. Du skal huske at angive dine kilder.
Herudover består opgaven i at du selv finder materiale på internettet som du kan bruge til at udvide din forståelse af emnet. Kvaliteten og relevansen af dette materiale vil indgå i bedømmelsen af din besvarelse.
Husk at diskussionsafsnittet ikke handler om hvad du selv synes om emnet, men består i at du vender emnet fra to eller flere vinkler. Disse vinkler skaffer du ved hjælp af opgavens ekstramateriale (dvs. medieklip) og fra de internetkilder du selv finder frem som en del af opgaven.

do.jpg
 • Brug nogle af følgende forbinderord (diskursmarkører):
  • Strukturerende: first, second, third,next, finally, lastly
  • Tilføjende: moreover, in addition,furthermore, besides, equally, similarly
  • Forklarende: for example, for instance, e.g., in other words, however, nonetheless, nevertheless, in contrast, on the other hand
  • Opsamlende: so, therefore, as a result, because, thus
  • Argumenterende: but, on the contrary, however, nevertheless, on the one hand…on the other hand, in spite of, despite
 • Dan overgange mellem afsnittene, fx ved at gentage ord eller fraser

dont.jpg
 • Undgå at referere teksten/teksterne (medmindre du skulle blive bedt om at gøre det, naturligvis, men det sker næppe).

Eksempel på gentagelse


Afslutning

I afslutningen skal du "følge læseren ud": du skal forbinde analysens resultat med din indledning. Hvis du har skrevet en tragtindleding, så vend tragten om her, så du bevæger dig fra teksten ud i det generelle som du startede i.

Skrivehandinger:

 • account for
 • analyze
 • comment
 • discuss

Eksempler på afslutninger

do.jpg

Du kan fx bruge nogle af følgende diskursmarkører til at skabe struktur i din afslutning:

 • therefore
 • to sum up
 • to summarize
 • in conclusion
 • in short
 • thus
 • consequently
 • in brief
 • as a result


dont.jpg
 • Undgå eksempler fra dit eget liv (eller nogen du kender)


Henvisninger og dokumentation

 • Brug kun engelsksprogede kilder
 • Angiv kilder på samme måde som du har lært til AT:
  • Titler på værker, aviser, tidsskrifter og lign. kursiveres
  • Titler på noveller, digte, artikler og lignende (dvs. småtekster) sættes i anførselstegn
 • Brug citater til at dokumentere dine hovedpointer — dvs.
  • du skal ikke drukne dit essay i citater, men bruge nogle få som fokuserer på dine highlights
  • du skal ikke forklare hvad der står i citaterne, men hvad de skal vise
  • flet gerne citaterne ind i teksten hvis de ikke er for lange — dvs. under 3-4 linjer, og lav indrykning på længere citater
 • Husk anførselstegn!
 • Citér korrekt, og markér tydeligt hvis du beskærer eller ændrer i en sætning:
  • brug prikker hvis du ikke starter lige på
  • markér udeladelser med (…)
  • markér ændrede ord (fx hvis du bruger et andet personligt pronomen som subjekt) ved at sætte det ændrede ord i firkantede parenteser []
 • Angiv citatets kilde i parentes lige efter citatet;
  • hovedteksten refererer du til med linjenumre
  • supplerende tekst (som du selv har fundet), skal angives med kilde

Eksempler på citatbrug


Litteratursøgning/materialesøgning

Du har mange flere muligheder end du tror når du skal ud at søge efter tekster, video, billeder og lyd til din besvarelse.

do.jpg
 • Brug avancerede søgefunktioner
 • Prøv flere søgemaskiner hvis du har svært ved at finde noget
 • Brug autoritative kilder, fx de store nyhedsmedier, og de store leksika
 • Vurdér kildernes kvalitet og egnethed
 • Sortér og prioritér dine fund
 • Angiv dine kilder

dont.jpg
 • Tag ikke ukritisk det første link Google giver dig
 • Undlad copy/paste og skriv ikke af, hverken direkte eller let omskrevet


Brug de avancerede søgefunktioner i Google:

Lær de grundlæggende søgeteknikker

Brug også de store nyhedsmedier

— de har alle søgefunktioner på deres hjemmesider:

 • The New York Times
 • Los Angeles Times
 • The Guardian
 • The Huffington Post
 • BBC
 • Time Magazine
 • Newsweek

Vælg mellem større landsdækkende aviser

— her finder du to portaler so giver dig links til et stort antal engelsksprogede avishjemmesider, orgaiseret efter lande og regioner.

Brug de store leksika

 • Wikipedia (men brug den kritisk!)
 • Encyclopeadia Brittannica

Sortér dine fund

Hvordan kender du en god hjemmeside fra en dårlig?


nonfictxts.pdf
rhetanalysis.pdf

Hvordan analyserer du en non-fiction tekst?

Grundlæggende skal du:

 • Forstå hvad teksten handler om
 • Skelne mellem facts og meninger
 • Analysere hvordan indholdet præsenteres, og hvordan det er tilrettelagt for at kunne påvirke læseren.

Download en opskrift på non-fiction analyse i pdf-format
Download en opskrift på retorisk analyse i pdf-format


5p-essay.jpg

Hvordan skriver du dit essay?

 • Skriv 800-1200 ord (900-1200 ved den ordinære opgave)
 • Skriv fem hovedafsnit: (the five paragraph essay)
  • indledning
  • hoveddel, 1 — det kunne handle om hovedteksten
  • hoveddel, 2 — det kunne handle om biteksten og dine egne fund
  • hoveddel, 3 — det kunne være diskussionsafsnittet
  • afslutning
 • Brug fokussætninger (topic sentences), en i hvert underafsnit

Opskrifter på the five paragraph essay

5p-monster.gif

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License