Engelsk eksamensopgave, stx A, med internetadgang, delprøve 1

Denne vejledning dækker Delprøve 1 på både A-niveau med internetadgang. Det er en helt ny prøveform som giver dig mulighed for at bruge hjælpemidler i dit arbejde med opgaven, og du løser den på din computer, hvor du via internetforbindelsen har adgang til ordbøger, grammatikker og lignende.

NB: du skal huske at angive dine kilder, hvis du søger hjælp til løsningen! Dvs. adressen på ordbøger, grammatiksider, online grammatik, osv.

Delprøve 1 består af 3 elementer: fejlsætninger, grammatik og stilistik, evt. fordelt på 4 opgaver, fx:

 1. et antal fejlsætninger som skal rettes og forklares
 2. en prøve i grammatik
 3. en prøve i grammatik
 4. en prøve i stilistik

Opgave 1a

 • Opgaven består af et antal sætninger med en understreget fejl (som regel 10).
 • Fejlene skal rettes og rettelserne skal forklares på dansk.
 • Det forventes, at du bruger en passende og relevant faglig terminologi i dine forklaringer.
 • Det er uden betydning for bedømmelsen, om der bruges danske, engelske eller latinske betegnelser, eller om de blandes.

Typiske fejlsætninger:

Ex. 1
Fejlsætning: A single parent with three kids are badly off in today’s society.
Rettelse: A single parent with three kids is badly off in today’s society.
Mulig forklaring: Kongruensfejl. Subjektet (grundleddet) ‘A single parent’ er singularis (ental), derfor rettes verballeddet (udsagnsleddet) ’are’ (flertal) til ’is’ (ental).
Ex. 2
Fejlsætning: He didn’t had the power to do it.
Rettelse: He didn’t have the power to do it.
Mulig forklaring: Fejl i verbets (udsagnsordets) konstruktion. Ved omskrivning med ’do’ skal hovedverbet stå i infinitiv (navneform).
Ex. 3
Fejlsætning: The two main characters talk peaceful about the problem.
Rettelse: The two main characters talk peacefully about the problem.
Mulig forklaring: Ordklassefejl. Adjektivet (tillægsordet) ‘peaceful’ beskriver verbet (udsagnsordet) ‘talk’ og skal derfor rettes til adverbiet (biordet) ’peacefully’.
Ex. 4
Fejlsætning: His enemies accused him for stealing the money.
Rettelse: His enemies accused him of stealing the money.
Mulig forklaring: Præpositionsfejl (forholdsordsfejl). Verbet accuse forbindes med præpositionen (forholdsordet) of.
Ex. 5
Fejlsætning: The fewer babys Americans give birth to, the more small dogs they seem to buy.
Rettelse: The fewer babies Americans give birth to, the more small dogs they seem to buy.
Mulig forklaring: Fejl i bøjning af substantiv (navneord). Substantiver (navneord) der ender på –y efter konsonant danner flertal ved at y ændres til ie foran s.
Ex. 6
Fejlsætning: The fantastic about this new car is the design.
Rettelse: The fantastic thing about this new car is the design.
Mulig forklaring: Ordklassefejl. På engelsk kan adjektiver (tillægsord) sjældent bruges som et substantiv (navneord). Derfor skal der indsættes et støtteord, som adjektivet (tillægsordet) kan lægge sig op ad, her thing.
Ex. 7
Fejlsætning: There is no doubt about that the narrator is unreliable.
Rettelse: There is no doubt that the narrator is unreliable.
Mulig forklaring: Fejl i sætningskonstruktion. En præposition (forholdsord) må ikke følges af en that-sætning. Løsningen her er at udelade præpositionen (forholdsordet).
Ex. 8
Fejlsætning: He is afraid of to tell his parents the truth.
Rettelse: 1. He is afraid to tell his parents the truth.
2. He is afraid of telling his parents the truth.
Mulig forklaring: Fejl i sætningskonstruktion. En præposition (forholdsord) må ikke følges af en infinitiv (navneform). Præpositionen (forholdsordet) udelades, løsning 1. Verbet (udsagnsordet) sættes i ing-form, løsning 2.

Opgave 1b og 1c

Disse opgaver omfatter som regel hver sin grammatiske problemstilling, hvor din viden inden for feltet testes i et uddrag af en af de tekster du skal arbejde med i Delprøve 2. Dernæst kan du blive bedt om at forklare et grammatisk emne.

Eksempel:
I nedenstående tekstuddrag fra en radioudsendelse er der brugt både simpel og udvidet tid. Find 3 eksempler på hver og forklar forskellen på brugen af de to verbaltider. Skriv dit svar på dansk.

This is MORNING EDITION from NPR News. Good morning. I'm Renee Montagne. And in Your Health today, we'll hear about a couple of issues facing college students. In a moment, we'll have a report on health insurance costs for students. First, we're examining an increasingly popular drug on campus that many students believe boosts their academic performance. It's called Adderall, and it's a prescription medication most often used for treating Attention Deficit Disorder. Researchers say students are finding ways to get it without a prescription in spite of serious well-known side effects. Michelle Trudeau reports.
MICHELLE TRUDEAU: Students call the drug Addy, or if a teacher's around, my study buddy. They say Adderall and its cousin Ritalin are the most popular study drugs on campus, enhancing cognitive functions, students claim. Like this college student, who doesn't want her name used because selling or using these drugs without a prescription is a felony punishable by prison.
Unidentified Woman: I'm trying to remember the first time I ever took it.

Forslag til besvarelse:
(we)'re examining (l. 3), are finding (l. 5), og (I)'m trying (l. 11) er udvidet tid og angiver igangværende, uafsluttet handling.
boosts (l. 4), say (l. 5), took (l. 11) er simpel tid og angiver noget alment, noget afsluttet.

Opgave 1d

I denne opgave skal ens viden om stilistik i spil, og der er flere modeller for denne opgave. Typisk vil der dog være et eller to små tekstuddrag, hvor man bliver bedt om at beskrive nogle forskellige stilistiske træk ved teksten/teksterne. Måske skal man sammenligne to tekster også.

I én type C-opgave, kan man fx få at vide, at en eller flere tekst/tekster tilhører en bestemt tekstgenre, hvorefter man bliver bedt om at finde genretræk, altså finde eksempler i teksten, som er karakteristiske for denne/disse tekstgenre(r) – og det kunne fx være talesprogstræk i en tekst.

Nedenstående liste er en mulig disposition for en stilistisk analyse af en tekst afhængig af opgaveformulering og relevans:

1. Ordvalg:

 • Ordklasser: Hvilke ordklasser dominerer teksten og hvad gør de for teksten?
  • Pronominer (stedord), som ’we’, skaber en fornemmelse af en gruppe.
  • Adjektiver/adverbier (tillægsord/biord): adjektiver/adverbier (tillægsord/biord) farver og beskriver en tekst, og sender holdninger videre. Adjektiver/adverbier er tekstudtrykkere. Hvis mange af disse, kan teksten virke dynamisk og levende (ikke tekstbogsmateriale).
  • Substantiver (navneord) – lange, svære ord gør en tekst sværere at forstå end en tekst med korte, nemme substantiver. Mange substantiver i en tekst gør teksten mere statisk (ikke handlingspræget).
  • Verber (udsagnsord) – verber er med til at gøre en tekst handlingsorienteret, og mange verber i en tekst tilfører teksten liv og dynamik.
 • Gentagelse af vigtige ord for at lægge tryk på dem. Hvad kunne effekten af dette være fra afsenders side?
 • Modsætninger (antonymer): had/kærlighed, lys/mørke, sort/hvid osv.
 • Synonymer (ord med samme eller næsten samme betydning): hus eller hytte, bil eller køretøj, pige eller tøs. Brugen af disse skaber variation i sproget men kan også bruges til at sende et signal, fx ved brug af tøs i stedet for pige, antydes noget negativt måske.

2. Syntaks (sætningsbygning)

 • Hovedsætninger: Hvis teksten indeholder hovedsætninger uden bisætninger, må det konkluderes, at teksten er normal eller lav stil (sværhedsgrad er normal til lav)
 • Bisætninger: Hvis teksten indeholder mange hovedsætninger med bisætninger og indskudte sætninger, lange sætninger, kan dette være en markør for et høj stileje eller en høj sværhedsgrad for teksten.
 • Foranstillede adverbialled (bisætninger) giver også en højere sværhedsgrad/stilleje i en tekst.
 • Retoriske spørgsmål (spørgsmål, der ikke kræver svar) – som regel en tekst, der gerne vil involvere læseren.

3. Billedsprog
Når der bruges billedsprog i en tekst, har afsender valgt at udtrykke sig kreativt i billeder, og det er overladt til læseren af teksten at forstå/fortolke disse billeder. Billedsprogets funktion i en tekst er at ’pynte’ på teksten, men det er også en måde at nuancere et budskab, så det bliver afsendt til en modtager på en mere interessant/farverig/morsom/præcis måde.
I tekstbogsmateriale, som jo skal være klar formidling og uden fortolkningsmuligheder, bruges så godt som aldrig billedsprog. Teksttyper, hvor der bruges (meget) billedsprog, kunne være artikler generelt, nyhedsartikler, taler, reklamer m.m.

 • Sammenligning: to begreber, ting eller følelser, der sammenlignes ved brug af ’as’ eller ’like’.
 • Metafor: Billedsprog uden sammenligningen (as/like). Metaforen står i stedet for det egentlige: Klap lige hesten = slap af.
 • Personifikation: abstrakte begreber, der får menneskelig skikkelse. ”Hadet erobrede hele hans væsen.”
 • Besjæling: uorganiske ting, dyr eller planter, der tillægges menneskelige egenskaber fx et træ, der opfører sig om et menneske.
 • Symbol: Et symbol bærer på mere betydning end tegnet i sig selv, og somme tider har det en hel anden betydning end selve tegnet giver udtryk for. Fx er hagekorset symbol på nazisme og ondskab, selv om det i virkeligheden er et soltegn.
 • Eufemisme: omskrivning, der forskønner (det grå guld = gamle mennesker).
 • Overdrivelse (hyperbel): fx ”jeg har ventet i 100 år”.
 • Ironi: et virkemiddel, hvor man siger det modsatte af, hvad man mener. Ved fx at drille, lave sjov eller demonstrere uholdbarheden af et synspunkt på en måde, der virker mindre aggressiv end en direkte tilbagevisning. Ironien virker efter hensigten, hvis modtageren er i stand til at gennemskue den.
 • Underdrivelse (litote): ”det var ikke så ringe” = det var godt.

4. Rim og rytme
(måske ikke altid relevant at kigge på)

 • Rim
 • Ordspil
 • Bogstavrim (allitteration) - fx ’Give me the splendid silent sun’.


5. Retoriske virkemidler
(i taler og tekster)

Retorik, 'talekunst', læren om den hensigtsmæssige mundtlige og skriftlige fremstilling, arbejder med tre appelformer, som en taler eller en afsender af en tekst bruger til at overbevise en modtager/læser/lytter.

 • Etos: Handler om den, der taler. Taleren vil gerne, gennem det han siger, give et indtryk af sig selv fx hans dømmekraft, viden eller menneskelige evner/værdier. Det kan han gøre ved at fortælle noget personligt om sig selv, noget om sin position eller henvise til andre, der bakker ham op.
 • Logos: er en appel til forstanden, fornuften, logikken. Man kan fx bruge tal, statistik, eksperter eller andre argumenter, der har til formål at virke ”fornuftige” på modtageren.
 • Patos: handler om at vække følelser hos tilhørerne fx glæde, sorg, medfølelse, optimisme. Det kan f.eks. gøres ved at fortælle en personlig historie eller noget forargende, rørende eller lign.


6. Konklusion

Til sidst i den stilistiske analyse, kan du skrive en form for konklusion, hvor du (afhængig af opgaven) fx kan konkludere på alt det, du har arbejdet med ovenfor:

 • Formalitetsniveau – hvordan er formalitetsniveauet i teksten/teksterne? Tekster kan være mere eller mindre formelle
  • Formelle tekster: korrekte og seriøse
  • Uformelle: afslappede, uhøjtidelige uden særligt fokus på korrekthed, bærer måske præg af talesprog.
 • Er der brugt skriftsprog eller talesprog i teksten/teksterne?
 • Skriftsprogsmarkører:
  • Lange sætninger med både hoved- og bisætninger
  • Styret og velovervejet forløb
  • Få gentagelser
 • Talesprogsmarkører:
  • Korte sætninger
  • Samarbejde
  • Gentagelser
  • Kaotisk
  • Spontanitet
 • Genre:
  • Hvis ikke genren er opgivet, kan du konkludere på, hvilken genre, der er tale om ved brug af argumenter fra ovenstående stilistiske analyse


do.jpg
 • Sørg for at du har forstået opgaverne inden du begynder at løse dem.
 • Brug tiden — det foreslås at du bruger 1 time til delprøve 1, og du skal ikke regne med at kunne løse den ordentligt hurtigere.
 • Besvar opgaverne i skabelonen.
 • Husk at a-, b- og c-opgaverne kræver både en løsning og en forklaring.
 • Husk at angive kilder.

dont.jpg
 • Undlad at opfinde andre måder at gøre tingene på: løs opgaverne på den måde der kræves!


Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License