Eksamen Mundtlig Dansk

Eksamen i Dansk – Vink & vejledning

Rådene herunder er vejledende, så du kan selvfølgelig forholde dig kritisk og udvælgende til dem. De er til gengæld baseret på mange års eksamenserfaring.

wip2-200px.png

Repetitionstiden

Få et systematisk/kronologisk overblik over de læste emner.

Læs (dele af) teksterne igennem og gør dig forestillinger om, hvad du kan sige om hver af dem. Hav orden i dine noter og brug dem! Repeter din baggrundsviden om f.eks. historiske og litterære perioder samt problemstillinger og forfattere.

Du må have alle hjælpemidler med til eksamen (inkl. ordbog), men der er ikke tid til at få styr på rodede eller mangelfulde noter i forberedelsestiden …

Prøven

Prøven består af ukendt tekst på op til 8 normalsider, som skal analyseres og perspektiveres med de læste tekster (og hvad du ellers måtte finde relevant). Med "tekst" menes der tekst i bred forstand, hvilket inkluderer fx billeder og video.

Du prøves i mundtlig udtryksfærdighed, tekstforståelse og perspektivering, men også i evne til fremlæggelse af stof. Dvs.:

 • præsentation
 • samtale (dvs. også sprogfærdighed)
 • tekstforståelse
 • perspektivering

Hvad du mener du får brug for, må du selv have med, dvs. dine tekster og noter. Der er ingen begrænsninger (ud over internet og mobiltelefoni). Vigtigst er egne noter og tekstkopier; du må også have egne bøger med.

Forberedelsestiden

Du har ca. 1 time. Du trækker en ukendt tekst (evt. flere kortere), der er tematisk tilknyttet et studeret emne. Det studerede emnes titel fremgår af eksamensspørgsmålet. Læs teksten grundigt igennem, og notér ideer til analysen. Lav en mere systematisk analyse. Læs dine noter til emnet igennem, og forbered dit oplæg ved at lave en disposition i hovedpunkter, evt. med eksempler og sidehenvisninger. Find muligheder for perspektivering. Og husk: du skal bruge den tekst, der er dit spørgsmål, ikke bare snakke løs om emnet. Du skal vise din evne til at læse intensivt, dvs. du skal gennemgå den systematisk; men brug ikke bevidstløst en analysemodel. Sørg for at du hele tiden ved hvor du vil hen, så perspektiveringen kommer som en naturlig del af gennemgangen. Vælg en eller et par passager ud du vil læse op.

Undgå at lave et skriftligt oplæg som du læser op! Tænk talepapir, disposition, stikord.

Eksaminationen

Eksaminationen indledes med at du giver en sammenhængende præsentation af det ukendte tekstmateriale og dets forbindelse til det studerede emne. Under præsentationen kan du benytte egne noter, men det er ikke nødvendigvis en fordel at gøre det meget elektronisk! Du skal fokusere på den mundtlige formidling af indholdet. Og husk at gøre det struktureret; understreg evt. dette ved at tydeliggøre din disposition på en eller anden måde. Og sørg for at inddrage oplæsningen, så den kommer naturligt i sammenhængen.

Derefter skal du vise din evne til at indgå i en dialog, dvs. præsentationen går over i en samtale.

Du skal gøre rede for indhold og synspunkter i tekstmaterialet, hvorefter du via en analyse af teksten skal trække linjer til det emne der er studeret i undervisningen. Tekstens form skal du inddrage hvor den kan tjene til støtte for analysen. Perspektiveringen skal vise din evne til at trække linjer og se forbindelser samt bredden i dit kendskab til det studerede emne.

Se nedenstående vejledninger. Men husk at de er skrevet med henblik på ALLE slags tekster inden for den pågældende genre; derfor skal man vælge det ud der er relevant for ens tekst. Du kan finde mere udførlige analysemodeller mange steder på nettet, bl.a. på denne wiki. HUSK i den forbindelse at du ikke har netadgang under forberedelse og eksamen!

Forslag til disposition

Disposition for fiktionstekster (roman, novelle, drama), fx:

 • En kort præsentation (evt. genre, tema, forløb).
 • Situationen; tid, sted, miljø.
 • Personer. Karakteristik og evt. udvikling; forholdet mellem dem; konflikter osv.
 • Tema, symbolik, forfatterholdning. Denne del må meget gerne slutte med en fortolkning, dvs. en sammenfatning af analysen.
 • Perspektivering i form af andre tekster fra det studerede emne eller andet relevant i forhold til spørgsmålet. Det kan være din egen holdning til teksten eller emnet, eller noget du har læst, set eller hørt, der kan belyse eller berøre emnet, fx en film, bog eller noget aktuelt fra medierne. Men først skal du selvfølgelig vise at du har tjek på det vi har læst.

Disposition for poesi, fx:

 • En kort præsentation. Genre, tema, forløb.
 • Analyse af teksten:
  • komposition
  • jeg omverden; tid/rum (især i et lyrisk digt)
  • personer (især i et episk digt)
  • stemningsbeskrivelse/argumentation
  • symboler og andre virkemidler, fx rim, alliteration, rytme, versemål
  • temaer
  • forfatterholdning
 • Samling af trådene: Konklusion = fortolkning. Hvad siger dette digt så? (= indhold) Hvordan gør det det? (= form). En pointe i poesi er ofte at form ikke kan skilles fra indhold.
 • Perspektivering i form af andre tekster fra det studerede emne eller andet relevant i forhold til spørgsmålet. Det kan være din egen holdning til teksten eller emnet, eller noget du har læst, set eller hørt, der kan belyse eller berøre emnet, fx en film, bog eller noget aktuelt fra medierne. Men først skal du selvfølgelig vise at du har tjek på det vi har læst.

Disposition for non-fiction-tekster, fx:

 • En kort præsentation. Her der det især vigtigt at man forklarer hvad det er for en slags tekst og hvilken kommunikationssammenhæng den indgår i, og man kan kort anslå tema og evt. hensigt eller holdning samt forløb.
 • Analyse af teksten
  • argumentation
  • temaer der berøres
  • forfatterens holdning
  • forfatterens strategi og virkemidlerne der er brugt (komposition, ordvalg, retoriske figurer som gentagelse osv.). Dette gælder især hvis teksten er fx en politisk tale eller et indlæg i en debat; hvis det er en mere analyserende tekst, er det nok at gøre rede for argumentation og holdning.
 • Perspektivering i form af tekster fra det studerede emne eller andet relevant i forhold til spørgsmålet. Det kan være din egen holdning til teksten eller emnet, eller noget du har læst, set eller hørt, der kan belyse eller berøre emnet, fx en film, bog eller noget aktuelt fra medierne. Men først skal du selvfølgelig vise at du har tjek på det vi har læst.

Der vil være adgang til Gyldendals ordbøger i eksamensperioden. Du skal bruge et direkte link:
http://ordbog.gyldendal.dk/ (Lav en genvej på dit pc-skrivebord, eller et bogmærke/en favorit i browseren.)

PS! Lad være med at lade dig tynge alt for meget af disse råd og vejledninger. Brug dem i forberedelsen derhjemme og som huskeseddel i forberedelsestiden. Men kør frisk på ved selve eksaminationen.

Engagement og inspiration er også vigtigt, også for hvor flydende din fremlæggelse bliver.


Uddrag af Læreplanen

(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil15)

Den mundtlige prøve
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand, og der gives ca. 60 minutters forberedelsestid. Prøvematerialet vælges af eksaminator.
Eksamensspørgsmålene fordeles skønsmæssigt over det sproglige, det litterære og det mediemæssige stofområde i størrelsesordenen 2:3:1.
Eksamensspørgsmålet har et fokus i et af stofområderne og består af en eller flere tekster samt instrukser der angiver, hvordan eksaminanden skal arbejde med teksterne. Teksternes samlede omfang må ikke overskride otte normalsider eller 12 minutters afspillet tekst. En normalside består af 1300 bogstaver, svarende til ca. 1350 tegn. Såvel kendte som ukendte tekster kan indgå, men mindst én tekst skal være ukendt.
Tekster må gerne genbruges, hvis de tilhørende instrukser ikke er identiske.
Eksaminanden indleder med et mundtligt oplæg på ca. 10 minutter. Eksaminationen former sig videre som en faglig samtale om det trukne eksamensspørgsmål. I samtalen perspektiveres til det øvrige læste stof.

4.3. Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1.
Ved den skriftlige prøvelægges der vægt på eksaminandens færdighed i:

– skriftlig fremstilling, herunder genre- og formidlingsbevidsthed
– at besvare den stillede opgave
– relevant anvendelse af danskfaglig viden og metode.

Ved den mundtlige prøvelægges der vægt på eksaminandens færdighed i:

– mundtlig fremstilling
– at besvare den stillede opgave
– relevant anvendelse af danskfaglig viden og metode.

Ved begge prøver gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse af eksaminandens præstation.


Links

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License